Meniu Uždaryti

Įstaigos dokumentai

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Panevėžio sporto centro viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamųjų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo už vykdytą renginį tvarkos aprašas

Etikos priežiūros komisijos darbo reglamentas

Ugdytinių apgyvendinimo tvarkos aprašas

Sportinio ugdymo veiklos kontrolės komisijos darbo reglamentas

Trenerio darbo vietos registracijos tvarkos aprašas

Priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės sportinio ugdymo įstaigą  ir ugdymo joje tvarkos aprašas

Mokesčio už ugdymą tvarka

Gautų raštų, prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Apgaulės ir Korupcijos prevencijos tvarka

Darbuotojų etikos kodeksas

Darbo apmokėjimo sistema

Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro ugdytinių renginių (mokomųjų treniruočių stovyklų, varžybų, išvykų ar kita) organizavimo ir ugdytinių lydėjimo į renginius tvarkos aprašas

Rekomendacijos dėl Lietuvos respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo

Panevėžio sporto centro  trenerių tarybos nuostatai 

Panevėžio sporto centro ugdytinių saugaus elgesio taisyklės

Darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas

Panevėžio sporto centro darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Panevėžio sporto centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Panevėžio sporto centro sportinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Panevėžio sporto centro tarnybinių automobilių degalų normų nustatymo tvarkos aprašas

Panevėžio sporto centro naudojamų automobilių ridos ir degalų apskaitos tvarkos aprašas

Panevėžio sporto centro darbuotojų tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas

Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Panevėžio sporto centre tvarkos aprašas

Panevėžio sporto centro tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos aprašas

Panevėžio sporto centro ugdytinių vežimo autobusu tvarkos aprašas

Skip to content