Meniu Uždaryti

Priėmimas į darbą

Pareigos:

Darbo užmokestis:

Sportinio ugdymo vedėjas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (nuo 3,38 iki 7,6) nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

PANEVĖŽIO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO

SPORTINIO UGDYMO VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro sportinio ugdymo vedėjas. Pareigybės grupė – 3. Specialistai.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, pedagoginį išsilavinimą ir ne žemesnę kaip 3 metų pedagoginio ar vadybinio darbo patirtį;

3.2. žinoti Lietuvos Respublikos sporto įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos leidžiamus su sportu susijusius teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimus, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, lokalius Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Sporto centras) dokumentus ir gebėti juos taikyti praktikoje;

3.3. žinoti įstaigos darbo tvarkos, saugos darbe, gaisro saugos, higienos reikalavimus;

3.4. gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe;

3.5. gebėti kaupti, valdyti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, planuoti sportinio ugdymo veiklą;

3.6. žinoti raštvedybos taisyklių reikalavimus;

3.7. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (MS Word programa, MS Office, elektroninis paštas);

3.8. gebėti organizuoti sporto renginius;

3.9. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;

3.10. mokėti vieną iš ES užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

3.11. gebėti taisyklinga lietuvių kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. planuoja ir organizuoja sportinio ugdymo darbą ištisus metus ir vasaros stovyklų metu;

4.2. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“, Sporto centro sportinio ugdymo planu, kitais norminiais teisės aktais, atsako už sportinio ugdymo grupių komplektavimą;

4.3. veda sportinių rezultatų apskaitą, stebi sportinio ugdymo grupių planų ir ugdymo programų vykdymą, organizuoja naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;

4.4. sudaro sporto pratybų tvarkaraščius, trenerių darbo grafikus, metinius varžybų kalendorius, tvarko trenerių darbo laiko apskaitą, pildo žiniaraščius;

4.5. vykdo ir kontroliuoja Sporto centro ugdytinių dalyvavimą savivaldybės, šalies ir tarptautinėse varžybose, analizuoja rezultatus;

4.6. kontroliuoja trenerių, ugdytinių sveikatos patikras;

4.7. vertina sportinio ugdymo ir lankomumo apskaitos rezultatus, teikia rekomendacijas darbo gerinimui;

4.8. analizuoja ugdytinių kontrolinių (testavimo) normatyvų rezultatus;

4.9. tvarko sportinio ugdymo skyriaus dokumentus, tikrina sportinio ugdymo grupių žurnalus;

4.10. vykdo trenerių darbo kontrolę, darbo grafiko laiko ir vietos laikymosi tvarkos, darbo drausmės, trenerių sportinio ugdymo dokumentų tvarkymo, Etikos kodekso laikymąsi, informuoja Sporto centro direktorių apie pažeidimus;

4.11. prižiūri ugdytinių priėmimo į Sporto centrą ir atleidimo dokumentų tvarkymą, atsako už Sporto centro ugdytinių baigimo pažymėjimų išdavimą ir jų apskaitą;

4.12. teikia metodinę pagalbą treneriams, vykdo gerosios patirties sklaidą, padeda talpinti informaciją apie įvykusius renginius, pasiekimus, rekordus, naujoves žiniasklaidoje, internete;

4.13. teikia siūlymus dėl trenerių kvalifikacijos, Sporto centro veiklos ir sportinio ugdymo kokybės gerinimo, vykdo žalingų įpročių, smurto prevenciją ugdytinių ir trenerių atžvilgiu;

4.14. pagal kompetenciją rengia direktoriaus įsakymų projektus sporto veiklos organizavimo klausimais;

4.15. padeda organizuoti Sporto centro sportines varžybas ir šventes miesto bendruomenei;

4.16. derina ir kontroliuoja veiklą, kurią organizuoja treneriai (varžybos, renginiai, išvykos, atostogos);

4.17. organizuoja pasitarimus ir kitus renginius savo kompetencijos klausimais;

4.18. užtikrina duomenų, tvarkomų informacinėje sistemoje naudojant taikomąsias programas, teisingumą ir slaptumą;

4.19. užtikrina ugdytinių ir trenerių asmens duomenų viešinamų interneto svetainėje ir kitose viešose interneto paskyrose teisėtumą;

4.20. bendradarbiauja su kitomis sporto organizacijomis įvairiais sporto organizavimo ir gerinimo klausimais;

4.21. vaduoja kitą sportinio ugdymo vedėją jo atostogų metu ar susirgus;

4.22. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo sportiniam ugdymui, atitinkančias Sporto centro tikslus ir uždavinius.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

5. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:

5.1. Sporto centro veiklos rezultatus pagal nustatytas veiklos sritis;

5.2. savo pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašymą, netinkamą vykdymą ar nevykdymą vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

5.3. padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį kodeksus;

5.4. tvarkomų dokumentų teisingumą ir turimos informacijos konfidencialumą nustatytos kompetencijos viršijimą ir piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi;

5.5. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus;

5.6. LR įstatymų ir kitų teisės aktų, Sporto centro nuostatų, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijų, darbo tvarkos taisyklių nevykdymą arba netinkamą vykdymą, savo pareigų ir funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą, dėl jo kaltės padarytą žalą.

____________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Liepų al. 4
Telefonas: 8 45 465 693
El. paštas: sportas@pkksc.lt

 

English EN Lietuvių kalba LT
Scroll Up
ŠRIFTO DYDIS